Informacija vykstatiems gyventi į Lietuvą

Mieli tėveliai/globėjai,

Persiunčiame Jums Vilniaus lietuvių namų suteiktą informaciją, galbūt kažkam bus ji naudinga.

***************************************************************

Vilniaus lietuvių namai skelbia  mokinių priėmimą 2014 – 2015 mokslo metams.

Į Vilniaus lietuvių namus priimami:

– užsieniečių ir iš užsienio atvykstančių/ parvykstančių lietuvių vaikai;

– ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;

– lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys ir užsieniečiai.

Vilniaus lietuvių namai – akredituota gimnazija:

–  teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;

– tenkina mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, suteikia  mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus;

– teikia mokiniams švietimo, socialinę pedagoginę, psichologinę ir informacinę pagalbą;

– užtikrina sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.

Priėmimo sąlygos:

– vaikai į pirmą klasę priimami sulaukę 7 metų arba kai vaikui sueis 7 metai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Kitu atveju turi būti atliekamas vaiko brandumo įvertinimas vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173;

– į kitas klases priimami 7-17 metų mokiniai. Nemokantys lietuvių kalbos, priimami į

išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, kurioje mokosi vienerius metus lietuvių kalbos;

– atvykusių iš užsienio asmenų ugdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo ir Bendrųjų ugdymo programų reikalavimais;

– atvykusių iš užsienio asmenų, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo

dokumentų, pasiekimus įvertina direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

Reikalingi dokumentai:

  • tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas;
  • vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
  • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas;
  • užsieniečio piliečio pasas ir leidimas laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • notaro patvirtintas tėvų sutikimas dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje.

Mokiniai, atvykę iš užsienio, gyvena renovuotame mokyklos bendrabutyje, kuriame yra valgykla, aktų salė, darbo, poilsio ir sporto kambariai. Mokiniai, kurie atvyko iš užsienio ir mokėsi mokykloje bei sėkmingai ją baigė, gali pretenduoti į tikslines priėmimo vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose.         Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokamas.

Dokumentai priimami:

– tėvų (globėjų) prašymas pateikiamas iki liepos 1 d.;

– kiti dokumentai priimami iki rugpjūčio 25 d.

Priėmimas į mokyklą vyksta rugpjūčio 27 – 29 d. nuo 9 val. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Informacija visais  klausimais teikiama:

tel. +370 5 269 5773,

faks. +370 5 269 5173,

el. paštu: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt  arba adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.

Daugiau informacijos apie mokyklą rasite adresu www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt